تحلیل نمودار  قیمت نفت  مورخه 97/05/30

با کاهش قدرت نسبی معاملات در ماه های اخیر قدرت فروشندگان نسبت به خریداران افزایش یافته است که این امر موجب خروج قیمت از روند صعودی بلند مدت خود گردیده است و در حال حاضر با شکست خط روند صعودی و از دست رفتن ۶۶.۶۴ دلار، بازار در حال تماشای جنگ قیمت برای بازگشت به کانال صودی می باشد و میتوان با اندکی تامل به نمودار انس طلای جهانی کوچ نامحسوس سرمایه از نفت به سمت انس طلا را در سطوح جهانی مشاهده نمود.