<p>✅ معاملات روزانه قيمت نفت در ماه اخیر بسیار پر قدرت و رو به بالا انجام گردیده است و در حال حاظر در سقف قیمتی 74 دلار قرار دارد.</p>  <p>✅ با توجه به نمودار ایچیموکو ، قیمت از ابر کومو عبور کرده است و جایگاه چیکو اسپن نمایانگر آینده مثبت برای معاملات می باشد .البته اسپن B (ابر قرمز رنگ ) اندکی اصلاح را در در آینده بازار متذکر می شود.</p>  <p>✅ در نهایت می توان به ادامه روند صعودی قیمتها پس از یک اصلاح کوتاه مدت اشاره نمود.

✅ معاملات روزانه قيمت نفت در ماه اخیر بسیار پر قدرت و رو به بالا انجام گردیده است و در حال حاظر در سقف قیمتی ۷۴ دلار قرار دارد.

✅ با توجه به نمودار ایچیموکو ، قیمت از ابر کومو عبور کرده است و جایگاه چیکو اسپن نمایانگر آینده مثبت برای معاملات می باشد .البته اسپن B (ابر قرمز رنگ ) اندکی اصلاح را در در آینده بازار متذکر می شود.

✅ در نهایت می توان به ادامه روند صعودی قیمتها پس از یک اصلاح کوتاه مدت اشاره نمود.